Dumnezeirea cea în trei Persoane

"Veniți popoare să ne închinăm Dumnezeirii celei în trei ipostasuri: Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh. Că Tatăl a născut fără de ani pre Fiul cel împreună veșnic și împreună pre scaun șezător și Duhul Sfânt era în Tatăl, slăvit împreună cu Fiul; o singură Putere, o Ființă, o Dumnezeire..."

Duhule Sfinte suflă și întru noi darul tău cel purtător de lumină

"Dumnezeule Sfinte Duhule, Carele tuturor împarți darurile Tale și toate le faci cu voia, suflă și întru noi Darul Tău cel purtător de lumină, ca să Te slăvim pre Tine, Cela ce ești lăudat împreună cu Tatăl și cu Fiul."

Trăim în lumea Sfintei Treimi

"O Stăpânire și o Dumnezeire, o Putere, o Începătorie și o Împărăție a Sfintei Treimi, slăvindu-o cântăm, cu glasuri întreit sfinte, strigând: Sfânt ești Doamne."

Duhul Sfânte vestește puterea Sfintei Treimi

"Pre ucenicii lui Hristos darul Duhului i-a luminat, minunat pogorându-Se din cer în chip de foc și luminători i-a arătat, ca să vestească o putere a Sfintei Treimi și o Domnie, pe care cu credință să o slăvim."

Duhul Sfânt - Duhul mânturii

"Duhul mântuirii, Carele pentru frica Ta, Doamne, S-a zămislit în pântece proorocilor și S'a născut pre pământ, zidește curate inimile apostolești și drept se înnoește și în credincioși. Pentrucă lumină și pace sunt poruncile Tale."

Fiul este Mângâietor asemenea Duhului Sfânt

"Pânâ când vă veți îmbrăca cu putere din înălțime, zis-ai ucenicilor Hristoase: Ședeți în Ierusalim; iar Eu vă voiu trimite alt Mângâietor precum sunt Eu, pre Duhul meu și al Tatălui întru Carele vă veți întări"."

Hristos a trimis pe Duhul cel Sfânt peste apostoli

"După scularea Ta cea din mormânt, Hristoase, și după înălțimea cerului, ai trimis, Îndurate, văzătorilor de Dumnezeu slava Ta, Duhul cel drept înnoindu-L în ucenici. Pentru aceasta ca o alăută muzicească tuturor limpede a arătat, Mântuitorule, prin dumnezeesc îndreptar de taină, vestirea și rânduiala întrupării Tale."

Duhul Sfânt i-a învățat pe apostoli să grăiască în alte limbi

"Doamne, venirea Sfântului Duh pre apostolii Tăi umplându-i, i-a făcut să grăiască în alte limbi. Pentru aceea acel lucru preaslăvit, s'a părut celor necredincioși a fi beție; iar nouă cestor credincioși este solitor de mântuire. De a cărui străluciri și pre noi ne învrednicește, rugămu-ne Ție, Iubitorule de oameni."

Toate le oferă Duhul Sfânt

"Toate le dă Duhul Sfânt: Izvorăște proorocii, săvârșește preoți, pre cei necărturari înțelepciune i-a învățat, pre pescari grăitori de Dumnezeu i-a arătat; toată rânduiala Bisericii alcătuiește. Cela ce ești deoființă și de un scaun cu Tatăl și cu Fiul, Mângâietorule, slavă Ție."

Mântuire ai făcut în mijlocul pământului, Doamne

"Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeu; pe Cruce ai întins preacuratele Tale mâini, adunând toate neamurile cele ce grăiesc: Doamne, slavă Ție."

A dat vindecări și viață și a primit răni și moarte

"O, cum adunarea cea fără de lege a osândit spre moarte pe Împăratul făpturii! Nu s-au rușinat de binefacerile pe care, aducându-le aminte, le-a adeverit zicând către dânșii: Poporul Meu, ce am făcut vouă? Au n-am umplut Iudeea de minuni? Au n-am înviat morți numai cu cuvântul? Au n-am vindecat toată boala și neputința? Dar cu ce Mi-ați răsplătit? Pentru ce nu vă aduceți aminte de Mine? În locul tămăduirilor, răni ați pus asupra Mea. În loc de viață, M-ați omorât, răstignindu-Mă pe lemn, ca pe un făcător de rele pe Mine, Făcătorul de bine. Pe Dătătorul de lege, ca pe un călcător de lege, pe Împăratul tuturor, ca pe un vinovat. Îndelung-Răbdătorule Doamne, slavă Ție."

Deși rabzi răstignire, Tu ești Fiul lui Dumnezeu

" Pe Cel ce s-a răstignit pentru noi, veniți să-L lăudăm, că pe Acesta L-a văzut Maria pe lemn și a zis: Deși rabzi răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul meu."

Pentru care din lucrurile bune M-ați răstignit?

"Când Te trăgeau spre cruce, așa ai strigat, Doamne: Pentru care lucru vreți să Mă răstigniți, iudeilor? Pentru că am întărit pe slăbănogii voștri? Pentru că am înviat pe morții voștri, ca din somn? Pe aceea ce-i curgea sânge o am tămăduit. Pe cananeianca am miluit-o. Pentru care lucru vreți să Mă ucideți, iudeilor? Dar veți vedea pe Hristos, pe Care Îl împungeți acum, călcătorilor de lege."

Pământul gata gata să înghită pe cei ce L-au răstignit pe Ziditorul nostru

"Doamne suindu-Te pe Cruce, a căzut frică și cutremur asupra făpturii; de vreme ce și pământul l-ai oprit să nu înghită pe cei ce Te-au răstignit, și iadului ai poruncit să sloboadă din sine și pe cei legați. Judecătorule al celor vii și al celor morți, Cel ce spre înnoirea oamenilor ai venit, să dai viață iar nu moarte, Iubitorule de oameni slavă Ție."

Văzând răstignirea Ta, Hristoase, soarele s-a întunecat

" Toată făptura s-a schimbat de frică, văzându-Te pe Tine, Hristoase, pe Cruce. Soarele s-a întunecat și temeliile pământului s-au cutremurat. Toate au pătimit împreună cu Tine, Cel ce ai zidit toate; Cel ce ai răbdat de voie pentru noi, Doamne, slavă Ție. "

Tot trupul Tău Doamne a suferit pentru mine

"Fiecare mădular al sfântului Tău trup a răbdat ocară pentru noi; capul a răbdat spini; fața, scuipări; obrazul, loviri cu palme; gura, gustarea oțetului celui amestecat cu fiere; urechile, hulele cele păgânești; spatele, biciuri și mâna, trestie; întinsorile a tot trupul pe cruce, și cuie, închieturile și coasta, suliță. Cel ce ai pătimit pentru noi, și ne-a mântuit pe noi din patimi; Care Te-ai smerit pentru noi, prin iubirea Ta de oameni, și ne-ai înălțat, Atotputernice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi. "

Toată făptura a suferit împreună cu Dumnezeu la răstignire

"Când Te-ai răstignit, Hristoase, toată făptura văzându-Te s-a cutremurat; temeliile pământului s-au clătinat de frica puterii Tale, luminătorii s-au ascuns, și catapeteasma Templului s-a rupt; munții s-au cutremurat și pietrele s-au despicat, și tâlharul cel credincios grăiește cu noi, Mântuitorule: Pomenește-ne întru Împărăția Ta."

Pentru mine Te-ai răstignit Hristoase

"Răstignitu-Te-ai pentru mine, ca să-mi izvorăști mie iertare; împunsu-Te-ai în coastă, ca să-mi țâșnești pâraie de viață; cu piroane Te-ai pironit, ca, prin adâncul patimilor Tale, crezând eu înălțămii puterii Tale, să-Ți când: Dătătorule de viață, Hristoase, slavă și Crucii Tale, și Patimii Tale, Mântuitorule."

Simeon vede cu ochii împlinită profeția nașterii din fecioară a lui Dumnezeu

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Astăzi în Templu, bătrânul Simeon a luat în brațe pe Hristos Dumnezeul nostru și a strigat zicând: acum liberează pe robul Tău Stăpâne."

Hristos Domnul - Dătătorul legii vechi și al celei noi

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Cel ce a săpat pe table Legea Scripturii, de mâinile bătrânului este îmbrățișat ca un prunc, și ne dă nouă ca Lege sfântă, Evanghelia."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori