Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Sfânta Scriptură
Sfânta Scriptură
  • -
  • -
  • 1
  • -
  • -

„Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.”

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Capitolul 8, versetul 38

"De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi le plineşte, i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea n'a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte, i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea şi ea a căzut. Şi mare i-a fost căderea!“" (Evanghelia după Matei 7, 24-27 )

Domnul Iisus Hristos

Parabola casei clădite pe stâncă și a celei clădite pe nisip

Parabola nr.3

Sursa: Matei 7, 24-27

Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 7, 24-27
pagină nespecificată Dragostea întru toate

"Toate ale voastre cu dragoste să se facă."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Întâia epistolă către Corinteni 16:14
pagină nespecificată Măsura judecății

"Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura."

Domnul Iisus Hristos
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 7:1-2

"Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui."

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 14:21

"Nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt. "

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 12:3

"Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 13:13

"Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 5:15
pagină nespecificată Iubirea șterge păcatele

"Dragostea acoperă mulţime de păcate."

Sfântul Apostol Petru
1 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 4:8

"Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea-şi va pierde gustul, cu ce se va săra?; de nimic nu mai e bună, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate să se ascundă cetatea din vârful muntelui; nici aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc c, ci în sfeşnic, şi ea le luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri." (Evanghelia după Matei 5, 13-16)

Domnul Iisus Hristos

Parabola luminii din sfeșnic și a cetății de pe vârful muntelui

Parabola nr.2

Sursa: Matei 5, 13-16

Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 5, 13-16

"Le-a spus şi o parabolă: „Nimeni nu rupe petic dintr'o haină nouă şi-l pune la haină veche; altfel, cea nouă se rupe, iar peticul luat din cea nouă nu se potriveşte cu cea veche. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou va sparge burdufurile; şi se varsă şi vinul şi se strică şi burdufurile. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi împreună se vor păstra. Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea de cel nou, că zice: Mai bun e cel vechi“. " (Evanghelia după Luca, 5, 36-39)

Domnul Iisus Hristos

Titlu: Parabola petecului de haină și a vinului nou

Surse: Matei 9, 16-17; Marcu 2, 21-22; Luca 5, 36-39

Parabola nr. 1

Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, 5, 36-39
pagină nespecificată Îndemn la smerenie

"Oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța."

Domnul Iisus Hristos
Extras din următorul fragment:
7. Şi luând seama cum îşi alegeau la masă cele dintâi locuri, a spus celor chemaţi o pildă, zicând între ei:  
8. Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de cinste decât tine.  
9. Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă.  
10. Ci, când vei fi chemat, mergând aşează-te în cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să-ţi zică: Prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care vor şedea împreună cu tine.  
11. Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca 14:11

"Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu."

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Luca 4:4
pagină nespecificată Dragostea nu cade niciodată

"Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, 1 Corinteni 13:4-8
pagină nespecificată În lume necazuri veți avea

"În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.”

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Ioan 16:33

"Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre."

Domnul Iisus Hristos
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Luca 21:19

"Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele."

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Ioan 7:7

"Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evrei 11:6

"Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă."

Domnul Iisus Hristos
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 17:20

"De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede."

Domnul Iisus Hristos
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca 9:23
pagină nespecificată Ascultă întâi de Dumnezeu!

"Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”

Sfântul Apostol Petru
1 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, Faptele Sfinților Apostoli 5:29

"O singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi."

Sfântul Apostol Petru
1 - 67
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Faptele Sfinților Apostoli 3:8

"Cel ce zice că este în lumină şi-l urăşte pe fratele său, acela este în întuneric până acum. Cel ce-l iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi piatră de poticnire nu-i în el. Dar cel ce-şi urăşte fratele este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul i-a orbit ochii."

Sfântul Ioan Evanghelistul
6 - 110
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 2:9-11
pagină nespecificată Lumea cu poftele și plăcerile ei

"Nu iubiţi lumea, nici pe cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este'n el; pentru că tot ceea ce este în lume – pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii – nu sunt de la Tatăl, ci din lume sunt. Şi lumea trece, şi pofta ei; dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac."

Sfântul Ioan Evanghelistul
6 - 110
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 2:15-17

"Copilaşilor, nimeni să nu vă amăgească; cel ce'nfăptuieşte dreptatea este drept, aşa cum Acela drept este. Cel ce săvârşeşte păcatul e de la diavolul, pentru că diavolul încă de la'nceput păcătuieşte. Pentru aceasta S'a arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să strice lucrurile diavolului."

Sfântul Ioan Evanghelistul
6 - 110
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 3:7-8
pagină nespecificată Să nu iubim cu vorba ci cu fapta

"Dar cel ce are bogăţia lumii şi-l vede pe fratele său în lipsuri şi inima şi-o'nchide faţă de el, cum rămâne'ntru el iubirea lui Dumnezeu? Copilaşii mei, să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci'n faptă şi'n adevăr."

Sfântul Ioan Evanghelistul
6 - 110
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 3:17-18

"Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?"

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 11.25-26

"Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?"

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 11.25-26
pagină nespecificată Crezând în Fiul, credem în Tatăl

"Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric."

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 12, 44-46
pagină nespecificată Păcatele îl spurcă pe om

"Dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om."

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Marcu 7, 21-23
pagină nespecificată Urmează-i lui Hristos în fapte!

"Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut: dacă-I păzim poruncile. Cel ce zice: L-am cunoscut!, dar nu-I păzeşte poruncile, mincinos este şi adevărul nu este'ntru el. Dar cel ce-I păzeşte cuvântul, întru acela iubirea lui Dumnezeu este într'adevăr desăvârşită. După aceasta cunoaştem că suntem întru El. Cel ce zice că rămâne întru El, dator este ca şi el să umble aşa cum Acela a umblat."

Sfântul Ioan Evanghelistul
6 - 110
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 2:3-6

"Dacă zicem că noi nu avem păcat, pe noi înşine ne amăgim şi adevărul nu este'ntru noi."

Sfântul Ioan Evanghelistul
6 - 110
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 1:8
pagină nespecificată Judecata lui Hristos

"El (Hristos) are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins. "

Sfântul Ioan Botezătorul
5 - 30
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 3:12
pagină nespecificată Fii blând!

"Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."

Domnul Iisus Hristos
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 5:5
pagină nespecificată Curăția inimii

"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."

Domnul Iisus Hristos
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 5:5

"Eu nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos; pentru că ea este putere a lui Dumnezeu spre mântuire tot celui ce crede, întâi iudeului şi de asemenea elinului. Căci în ea dreptatea lui Dumnezeu se descoperă din credinţă spre credinţă, aşa cum este scris: Iar dreptul din credinţă va trăi."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, 1.16

"Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi tu, cel care judeci, eşti fără cuvânt de apărare: fiindcă în ceea ce pe altul îl judeci, pe tine însuţi te osândeşti, căci aceleaşi lucruri le faci şi tu, cel care judeci."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, 2.1.
pagină nespecificată Pocăiți-vă!

"Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor."

Sfântul Ioan Botezătorul
5 - 30
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 3:2
pagină nespecificată Împarte ceea ce ai în plus

"Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea. "

Sfântul Ioan Botezătorul
5 - 30
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, 3:11
pagină nespecificată Sfaturi pentru soldați

"Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră."

Sfântul Ioan Botezătorul
5 - 30
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, 3:14
pagină nespecificată Credința fără fapte este moartă

"Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. "

Sfântul Ioan Botezătorul
5 - 30
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 3:10

"Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire. Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi"

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 5:13-14